home

Zostań Managerem ds. akceleracji

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. w ramach realizacji projektu pt. „Connect Poland Prize” ogłasza otwarty nabór na Managerów ds. akceleracji (Mentorów biznesowych). 

Zakres zadań Managera ds. akceleracji (Mentora biznesowego/ branżowego) to w szczególności:
▪ pomoc merytoryczna dla startupu dotycząca odnalezienia lub zweryfikowania właściwego modelu biznesowego, walidacji koncepcji produktu, przygotowania do spotkań z inwestorami oraz nawiązania szerokiej sieci kontaktów biznesowych na rynku w Polsce;
▪ przygotowanie we współpracy ze startupem Indywidualnego Planu Akceleracji (IPA) a następnie jego wdrożenie w oparciu o wybraną branżę/specjalizację oraz wyznaczone wspólnie kamienie milowe i wskaźniki ich realizacji.

 

Na IPA składa się przygotowanie budżetu oraz Harmonogramu Indywidualnego Planu Akceleracji (HIPA);
▪ przygotowanie wraz ze startupem dla każdego wydatku przedstawionego w budżecie rzetelnej analizy rynku na zasadach, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w odniesieniu do trybu będącego podstawą określenia wartości danego wydatku;
▪ wykonanie analizy potrzeb akcelerowanego startupu, ułatwianie dostępu do mentorów branżowych, technologii, kluczowych szkoleń poprzez prowadzone w tym zakresie analizy rynku;
▪ prowadzenie monitoringu zadań i osiągania kamieni milowych przez startup;
▪ bieżący kontakt ze startupem – spotkania minimum raz w tygodniu w celu omówienia bieżących potrzeb i problemów, w formie stacjonarnej, tele-wideokonferencji i poczty elektronicznej;
▪ przygotowywanie raportów oraz innych dokumentów sprawozdawczych na potrzeby startupu i Akceleratora z postępów prac w zakresie przygotowania, walidacji, wdrożenia produktu/rozwiązania (realizacji IPA)

 

Zgłoszenia wraz z CV prosimy wysyłać na adres mailowy: polandprize@lpnt.eu
 
Więcej informacji znajduje się tutaj