home

Deklaracja dostępności Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A.


Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Connect Poland Prize pod adresem: https://polandprize.lpnt.eu/ 

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-03

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne

  • część z opublikowanych zdjęć może nie posiadać opisu alternatywnego, trwają prace nad przygotowaniem brakujących tekstów alternatywnych do zdjęć i grafik
  • skanowane dokumenty mogą nie mieć warstwy tekstowej
  • dokumenty PDF mogą nie być w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  • niektóre filmy mogą nie posiadać napisów dla osób niesłyszących

Dokładamy starań, by wszelkie nowe publikacje były przygotowywane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2023-08-09
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Prezes Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
E-mail: biuro@lpnt.pl
Telefon: 815346100

Każdy ma prawo:

 

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Adres: ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
E-mail: biuro@lpnt.pl
Telefon: 815346100
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

Budynek znajduje się na wydzielonej działce z dala od ruchu ulicznego, wejście jest możliwe z dwóch stron budynku. W każdym przypadku drzwi są automatyczne dwuskrzydłowe, co umożliwia swobodne wejście bądź wjechanie wózkiem inwalidzkim. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Korytarze w ośrodku są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne). Na parterze znajduje się łazienka z WC przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zainstalowana jest winda (z informacją głosową, na którym piętrze znajduje się kabina), co umożliwia korzystanie z piętra i poziomu -1 na którym znajdują się sale konferencyjne.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na 1 piętrze.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji.

Przed budynkiem wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu.