home

Najczęściej zadawane pytania

Czy uczestnik programu musi zostać w Polsce podczas trwania programu?

Obecność uczestnika programu w Polsce będzie konieczna i uzależniona od potrzeb prowadzenia biznesu, jak i akceleracji z partnerem biznesowym – ten zakres może być różny w zależności od specyfiki biznesu.

Przydatne może być posiadanie kwalifikowalnych podpisów elektronicznych (zgodnych z eIDAS) wystawionych przez zaufany podmiot certyfikujący.

Czy i jakie potencjalne koszty są do poniesienia?

Przystąpienie do Programu Akceleracyjnego jest bezpłatne dla Start-upów. Start-up ponosi koszty związane z uczestnictwem w Programie, takie jak koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia.

Wymaganym elementem na etapie Soft-Landing i Rozwój jest zatrudnienie przez Start-up Concierge, a na etapie Akceleracji jest zatrudnienie przez Start-up Mentora prowadzącego oraz nawiązanie współpracy z Partnerem Biznesowym zainteresowanym wdrożeniem Pomysłu Biznesowego w swojej działalności lub inwestycją w Start-up.

Start-up może wykorzystać grant na pokrycie kosztów wcześniej opisanych w budżecie dla obu etapów: Soft-landing i Rozwój oraz Akceleracji.

Czy pomysł biznesowy może zostać zgłoszony wielokrotnie?

Dany pomysł biznesowy może zostać zgłoszony do Programu Akceleracyjnego jednokrotnie w ramach jednej rundy naboru.

W przypadku gdy Pomysł Biznesowy pozostał na liście rezerwowej do momentu rozpoczęcia się kolejnej rundy naboru może zgłosić chęć uczestnictwa w tej rundzie. Pomysł Biznesowy w tej sytuacji nie podlega ponownej ocenie, a wynik uprzednio przeprowadzonej oceny brany jest pod uwagę przy tworzeniu listy Pomysłów Biznesowych rekomendowanych do udziału w programie.

Czy dopuszczalne jest, by zagraniczne osoby prowadzące uprzednio działalność gospodarczą w Polsce lub będące wspólnikami spółek kapitałowych zarejestrowanych w Polsce, stawały się wspólnikami w nowo powstałym podmiocie będącym beneficjentem końcowym?

Założeniem i celem programu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki wsparciu w rozpoczęciu i rozwoju działalności oraz włączeniu w polski ekosystem start-upowy. Ten cel i grupa docelowa figurują w naszym regulaminie: § 2 ust. 1. Program akceleracji jest adresowany do zespołów start-upowych pochodzących spoza Polski, które przystępując do programu wyrażają zamiar założenia i zarejestrowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółki prawa handlowego, w której co najmniej 50% udziałów będą posiadały osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego i co najmniej jeden z członków zarządu spółki nie posiada polskiego obywatelstwa. Zatem zagraniczne osoby prowadzące uprzednio działalność lub będące wspólnikami spółek kapitałowych zarejestrowanych w Polsce mogą być ew. jednym ze wspólników wspomagających, ale nie wiodących. Program dedykowany jest do zespołów start-upowych spoza Polski a celem programu jest ich przyciągnięcie do Polski i adaptacja do tutejszych warunków prowadzenia biznesu. Osoby zagraniczne już prowadzące uprzednio działalność w Polsce mogą być osobami, które już mieszkają w Polsce, są włączone w ekosystem start-upowy i nie mieszczą się w grupie docelowej projektu (i nie potrzebują takiego wsparcia).

W jakim języku start-up aplikuje do programu?

Komunikacja w Programie odbywa się w języku angielskim drogą elektroniczną, przy czym dokumentacja projektowa przygotowywana jest w języku angielskim i polskim.

 

Czy już założona, działająca Spółka w Polsce spełniająca definicje startupu (beneficjenta końcowego), może wziąć udział w naborze i przy pozytywnym przejściu naboru – w akceleracji programu Poland Prize?

Założona, działająca w Polsce spółka nie należy do grupy docelowej Poland Prize i nie może wziąć udziału w naborze. Definicja beneficjenta końcowego jest oparta o ogólną definicję startupu, wykorzystywaną również w krajowych programach akceleracji, ale najważniejszy jest cel Programu. Założeniem i celem programu Poland Prize jest zachęcenie zagranicznych startupów do prowadzenia biznesu w Polsce m.in. dzięki wsparciu w rozpoczęciu i rozwoju działalności oraz włączeniu w polski ekosystem startupowy. Ten cel i grupa docelowa figurują w naszym regulaminie: § 2 ust. 1. Program akceleracji jest adresowany do zespołów startupowych pochodzących spoza Polski, które przystępując do programu wyrażają zamiar założenia i zarejestrowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółki prawa handlowego, w której co najmniej 50% udziałów będą posiadały osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego i co najmniej jeden z członków zarządu spółki nie posiada polskiego obywatelstwa. Grupą docelową są zatem zagraniczne zespoły startupowe spoza Polski, które w efekcie działania operatora programu Poland Prize (scouting), zostaną zachęceni do zaaplikowania i wzięcia udziału w Programie, a docelowo – do rozpoczęcia działalności w PL.

Założona, działająca w Polsce spółka nie należy do grupy docelowej Poland Prize, nawet jeśli w zespole / wśród wspólników są obcokrajowcy.

Dla kogo jest adresowany akcelerator Connect Poland Prize? 

Akcelerator Connect Poland Prize adresujemy do zespołów start-upowych pochodzących spoza Polski, które przystępując do programu wyrażają zamiar założenia i zarejestrowania na terytorium Polski spółkę prawa handlowego, w której: 

  • co najmniej 50% udziałów będą posiadały osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego i 

  • co najmniej jeden z członków zarządu spółki nie posiada polskiego obywatelstwa. 
Z jakich krajów są poszukiwane start-upy? 

Z uwagi na cel programu Poland Prize jakim jest zachęcenie zagranicznych start-upów do prowadzenia biznesu w Polsce zapraszamy start-upy ze wszystkich krajów świata – oprócz Polski. Jednocześnie kierujemy nasze działania do kluczowych (ale nie wyłącznych) krajów, z których zamierzamy pozyskiwać start-upy, tj. Ukraina, Białoruś, a także inne kraje Partnerstwa Wschodniego (np. Armenia, Gruzja) i Europy (Litwa, Łotwa, Belgia, Francja, Włochy, Hiszpania). Jeśli więc start-up pochodzi z innego kraju – również jest zapraszany do udziału w naszym programie akceleracji. 

Jakie obszary rozwiązań są wspierane w programie? 

Mamy dwie ścieżki akceleracji – ogólną i branżową. Ścieżka branżowa zakłada realizację akceleracji w następujących specjalizacjach: 

  • Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) 

  • biogospodarka 

  • biotechnologia farmaceutyczna 

W ramach ścieżki ogólnej przyjmowane będą aplikacje dotyczące rozwiązań z różnych branż. Powinny to być jednak rozwiązania wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Obecnie w Polsce zidentyfikowano 13 inteligentnych specjalizacji w ramach 5 obszarów: 

  • zdrowe społeczeństwo 

  • biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa 

  • zrównoważona energetyka 

  • gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) – woda, surowce kopalne, odpady 

  • innowacyjne technologie i procesy przemysłowe 

Z listą KIS i szczegółowym opisem inteligentnych specjalizacji możesz zapoznać się na stronie: https://smart.gov.pl. 

Jak i kiedy można złożyć aplikację do programu akceleracji? 

W ramach projektu przewidziane są 4 rundy naborów. Aplikację należy złożyć w formie elektronicznej, rejestrując konto i wypełniając formularz online dostępny na platformie https://polandprize.lpnt.eu w zakładce „Aplikuj”. O terminach obecnego i nadchodzących naborów dowiesz się na naszej stronie w sekcji „Aktualności”, a także śledząc naszą stronę na Facebook: https://www.facebook.com/ConnectPolandPrizeLPNT. Dowiesz się również bezpośrednio od nas – przez wysłanie wiadomości przez naszą stronę na Facebook, kontaktując się mailowo lub telefoniczne z naszymi scoutami. Dane kontaktowe do scoutów znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce „Zespół”.