home

ASI Space Bridge

Fundusz funkcjonuje w oparciu o politykę inwestycyjną nastawioną na ścisłą współpracę z partnerami — m.in. branżowymi inwestorami prywatnymi, klastrami i akceleratorami, którzy to zapewniają oprócz środków finansowych nieocenione „smart money” w postaci know-how i sieci kontaktów biznesowych.
Z jednej strony Fundusz zamierza pomagać w zakresie szerokopojętych planów akceleracji (doradztwo, konsultacje), z drugiej strony ma możliwość zapewnienia pierwszej rundy finansowania dla startup’ów oraz może udzielić wskazówek potencjalnym startup’om w zakresie przygotowania pod kątem pozyskania pierwszej rundy finansowania. Fundusz planuje udostępnić swoją sieć kontaktów na rzecz realizacji projektu – mentorzy, doradcy, aniołowie biznesu, inwestorzy, specjaliści, klastry, akceleratory, jednostki badawcze.

Branża wiodąca: Technologie kosmiczne i satelitarne.
Fundusz ma charakter branżowy i wspiera finansowo i merytorycznie rozwój nowych technologii z obszaru technologii kosmicznych i satelitarnych. Zakres technologii kosmicznych jest definiowany przez zarządzających Funduszem iekspertów branżowych skupionych wokół funduszu jako:
● Technologie kosmiczne i satelitarne,
● Technologie wykorzystujące zasoby branży kosmicznej dla tworzenia innych produktów o zastosowaniach w innych gałęziach przemysłu.

Pozostałe branże: energetyka, ICT, budownictwo.
Są to branże zgodne z Koncepcją Funkcjonowania Funduszu, KIS’ami w które wpisują się projekty realizowane przez spółki portfelowe Funduszu oraz mandatem inwestycyjnym Funduszu. Sektor kosmiczny w skali globalnej i europejskiej jest obecnie w fazie definiowania nowych trendów i poszukiwania nowych technologii, które zastąpią stare oraz zabezpieczą popyt współczesnych społeczeństw. Fundusz i jego środowisko - skupiające doświadczonych ekspertów oraz fachowców - dostrzega wiele luk technologicznych (np. technologie sensorów optycznych i radarowych, z zakresu łączności i nawigacji satelitarnej, nowego budownictwa, rozwoju energetyki, sztucznej inteligencji, automatyki i robotyki, nowych materiałów etc.), których wypełnienie może zapewnić sukces rynkowy wspieranych przez Fundusz projektów B+R i generować zysk z inwestycji, których zamierza dokonywać Fundusz. Fundusz finansuje rozwój projektów B+R, skierowanych na opracowanie rozwiązań dla potrzeb europejskiego sektora kosmicznego zarówno w obszarze hardware’u, jak i software’u oraz usług.